Eisen Ik geloof in de rechtsstaat !

Een onafhankelijke en efficiënte justitie is één van de essentiële vereisten voor de democratie en de rechtsstaat, en een onontbeerlijk instrument voor de sociale cohesie en het evenwicht tussen de instellingen.

Reeds sinds een zeer lange tijd bevindt Justitie zich in de onmogelijkheid om ten behoeve van de burgers haar fundamentele opdrachten te vervullen.

Ziehier onze gezamenlijke eisen :

1.

Justitie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat houdt de opheffing in van de financiële drempels (versoepeling van de voorwaarden voor de toegang tot juridische bijstand, een lager BTW-tarief voor de erelonen van advocaten, deurwaarders en notarissen, beperking van de procedurekosten), de geografische drempels (nabijheid van gerechtsgebouwen) en procedurele drempels (vereenvoudiging van de procedures).

2.

Wij vragen de finalisering van de werklastmeting zodat de middelen transparant kunnen worden verdeeld. In afwachting van een betrouwbaar instrument voor de werklastmeting dienen de wettelijke kaders te worden gerespecteerd (voor wat betreft de magistraten, de griffiers en het personeel van de griffies en de parketten), en dit voor alle rechtscolleges en parketten van het land.

3. De implementatie van het verzelfstandigd autonoom beheer, die de rechterlijke macht de mogelijkheid geeft om individuele geschillen in volledige onafhankelijkheid te beslechten, en waarbij de financiële middelen door de rechterlijke macht worden beheerd, onder toezicht van het Parlement en het Rekenhof.

4.

Een justitie die infrastructureel goed uitgerust is, met gerechtsgebouwen die voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en toegankelijkheid, en die voor eenieder digitaal op een moderne manier toegankelijk is.

5.

De digitalisering van justitie moet performant zijn, overal op dezelfde wijze geïmplementeerd worden, de werkmiddelen moeten duurzaam en veilig zijn, en de verschillende actoren van justitie moeten vanuit een digitaal dossier kunnen werken en handelen.

6.

Een overheidsdienst die beantwoordt aan de vereisten van de rechtsstaat, waarbij niet enkel de cijfers als enige logica gehanteerd worden, maar waar er steeds kwaliteit wordt nagestreefd binnen een redelijke termijn, zodat de rechtzoekende een antwoord krijgt op zijn vragen en zorgen en op die manier het vertrouwen in justitie wordt hersteld.

7.

Wij vragen de Belgische Staat rechterlijke beslissingen te respecteren.