Vorderingen Ik geloof in de rechtsstaat !

Een onafhankelijke en efficiënte justitie is één van de essentiële vereisten voor de democratie en de rechtsstaat, en een onontbeerlijk instrument voor de sociale cohesie en het evenwicht tussen de instellingen.

Reeds sinds een zeer lange tijd bevindt Justitie zich in de onmogelijkheid om ten behoeve van de burgers haar fundamentele opdrachten te vervullen.

Er is hier sprake van hoogdringendheid ! Op 66 dagen van de verkiezingen slaan wij, de actoren van Justitie, alarm.

Ziehier onze gezamenlijke eisen :

  1. Een voor iedereen toegankelijke Justitie, wat de opheffing van de financiële (versoepeling van de voorwaarden voor de toegang tot juridische bijstand, een lager BTW-tarief voor de erelonen van advocaten, deurwaarders en notarissen, beperking van de procedurekosten), de geografische (nabijheid van gerechtsgebouwen) en procedurele hinderpalen (vereenvoudiging van de procedures) inhoudt ;
  2. In afwachting van een betrouwbaar instrument voor het meten van de werklast dat een transparante verdeling van de middelen mogelijk zal maken, dienen de vastgelegde personeelsbezettingen in acht te worden genomen (voor wat betreft de magistraten, de griffiers en het personeel van de griffies en de parketten), dit voor alle rechtbanken en parketten van het land ;
  3. Totstandkoming van een beheersautonomie voor de rechterlijke macht waarbij diens onafhankelijkheid gewaarborgd wordt : beëindiging van het toezicht van de uitvoerende macht over Justitie, voldoende middelen die beheerd worden door de gerechtelijke overheden, onder het toezicht van het Parlement en het Rekenhof  ; 
  4. Gerechtsgebouwen in een onberispelijke toestand, die tevens zeer praktisch zijn in gebruik en aanvaardbaar voor iedereen, zowel voor de rechtzoekenden als de personeelsleden ;
  5. Een performant en geïntegreerd informaticasysteem, dat de verschillende actoren van Justitie toelaat met elkaar te communiceren. Dit systeem zou binnen een duidelijk wettelijk kader gefinancierd moeten worden door de Staat  ;
  6. Een overheidsdienst die beantwoordt aan de vereisten van de rechtsstaat, en waarbij niet enkel de cijfers als enige logica gehanteerd worden, maar men eveneens oog heeft voor de fundamentele rechten en er steeds kwaliteit nagestreefd wordt.