Vorderingen Ik geloof in de rechtsstaat !

Een onafhankelijke en efficiënte justitie is één van de essentiële vereisten voor de democratie en de rechtsstaat, en een onontbeerlijk instrument voor de sociale cohesie en het evenwicht tussen de instellingen.

Reeds sinds een zeer lange tijd bevindt Justitie zich in de onmogelijkheid om ten behoeve van de burgers haar fundamentele opdrachten te vervullen.

Ziehier onze gezamenlijke eisen :

1.
Een voor iedereen toegankelijke Justitie, wat de opheffing van de financiële (versoepeling van de voorwaarden voor de toegang tot juridische bijstand, een lager BTW-tarief voor de erelonen van advocaten, deurwaarders en notarissen, beperking van de procedurekosten), de geografische (nabijheid van gerechtsgebouwen) en procedurele hinderpalen (vereenvou-diging van de procedures) inhoudt.

2.

Wij vragen de uitvoering van de werklastmeting zodat een transparante verdeling van de middelen mogelijk wordt gemaakt. In afwachting van een betrouwbaar instrument voor het meten van de werklast, dienen de vastgelegde personeelsbezettingen in acht te worden genomen (voor wat betreft de magistraten, de griffiers en het personeel van de griffies en de parketten), dit voor alle rechtbanken en parketten van het land.

3.

De implementatie van het verzelfstandigd autonoom beheer, waarbij de rechterlijke macht in volledige onafhankelijkheid uitspraak kan doen in individuele geschillen en, voor wat be-treft de financiële middelen, door de rechterlijke macht worden beheerd onder toezicht van het Parlement en het Rekenhof.


4.

Een justitie die infrastructureel goed uitgerust is, met gerechtsgebouwen die voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en toegankelijkheid, en een justitie die ook di-gitaal op een moderne manier toegankelijk is.


5.

Een performante gedigitaliseerde justitie die binnen duidelijk wettelijk kader wordt geïm-plementeerd en gefinancierd, die de verschillende actoren van justitie toelaat vanuit een digitaal dossier te werken en te handelen.

6.

Een overheidsdienst die beantwoordt aan de vereisten van de rechtsstaat, waarbij niet enkel de cijfers als enige logica gehanteerd worden, maar waar er steeds kwaliteit wordt nagestreefd binnen een redelijke termijn, zodat de rechtzoekende een antwoord krijgt op zijn vragen en zorgen en op die manier het vertrouwen in justitie wordt hersteld.